Algemene voorwaarden

 

INLEIDEND ARTIKEL

De onderhavige voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de onderneming MARISALINE bvba (voor het merk iamis), en anderzijds, elke persoon die een aankoop wenst uit te voeren via de website van IAMIS, http://www.iamis.eu, hierna 'de Klant' genoemd.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vooraleer hij zijn bestelling plaatst. De bevestiging van de bestelling impliceert dan ook de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden zonder enige beperking en zonder enig voorbehoud.

  

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de Klant, van de producten die in de online winkel te koop worden aangeboden.

  

ARTIKEL 2 - BESTELLING

Voor de Klant zijn bestelling plaatst, kan hij zijn selectie en de totaalprijs van zijn bestelling (inclusief leveringskosten) nog eens controleren en eventuele fouten corrigeren.

Door de bestelling te bevestigen, erkent de Klant de onderhavige algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De onderneming MARISALINE bvba zal de ontvangst van de bestelling via e-mail bevestigen.

De verkoop wordt als definitief beschouwd zodra de onderneming MARISALINE bvba de bevestiging van de bestelling met de details voor de verzending heeft doorgestuurd naar de Klant. Enkel de waarde van de verzonden artikelen, plus de transportkosten, wordt aangerekend.

Om een eerste bestelling te kunnen plaatsen, dient de Klant eerst een account aan te maken en de verplichte velden van een bestelformulier in te vullen, zodat de onderneming MARISALINE bvba rekening kan houden met zijn selectie.

Indien de verbinding te lang inactief blijft, is het mogelijk dat de selectie van de gekozen artikelen niet meer gegarandeerd kan worden. De Klant zal dan gevraagd worden zijn selectie opnieuw in te voeren.

Hoewel we ons uiterste best doen om de kenmerken, de materialen en de kleuren van onze artikelen in de online winkel zo goed mogelijk te beschrijven, kunnen we niet garanderen dat het reële product er exact hetzelfde uitziet als op het scherm.

Als bepaalde producten in onze online winkel niet beschikbaar zijn, als er een verkeerde prijs bij wordt vermeld of als de beschrijving onjuist is, zijn we niet verplicht u deze te verkopen. Als een besteld product niet beschikbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Bovendien heeft de onderneming MARISALINE bvba het recht elke bestelling te weigeren van een Klant met wie er een geschil loopt met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

   

ARTIKEL 3 - PRIJS VAN DE ARTIKELEN

In de prijzen van de artikelen zijn alle belastingen inbegrepen. De onderneming MARISALINE bvba kan de prijzen in de online winkel op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze gewijzigde prijzen zijn echter enkel van toepassing op nieuwe bestellingen en niet op de bestellingen die al aanvaard werden.

Bij de levering ontvangt de Klant voor elk van de artikelen een schriftelijke bevestiging van het betaalde bedrag, met een overzicht van de prijzen van de artikelen en de aangerekende leveringskosten.

  

ARTIKEL 4 - BETALINGSWIJZEN

De Klant kan zijn aankopen betalen met Paypal of een bankkaart : aanvaard worden de kaarten van het CB-netwerk, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express, of er overschrijving indien hij dit aanvraagt bij de onderneming MARISALINE bvba.

De bankkaart van de Klant wordt gedebiteerd op het moment waarop de bestelling wordt samengesteld.

De Klant bezorgt zijn bankgegevens op het moment van de bestelling. Hij dient eveneens te bevestigen dat de kredietkaart die hij gebruikt, de zijne is. Alle houders van kredietkaarten worden onderworpen aan een validerings- en toestemmingscontrole door de instelling die de kaart heeft uitgegeven. Als deze instelling de betaling weigert, zal de onderneming MARISALINE bvba de bestelling van de Klant niet aanvaarden. In dat geval zal de onderneming MARISALINE bvba niet verantwoordelijk zijn voor laattijdige of geweigerde levering, en is ze niet verplicht de Klant op de hoogte te brengen van de reden voor deze weigering. De onderneming MARISALINE bvba is niet verantwoordelijk voor de kosten die de uitgevende instelling of de bank van de Klant aanrekent voor de betaling van de bestelling per kredietkaart.

  

ARTIKEL 5 - LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres dat de Klant heeft ingevuld op het bestelformulier, en dit op onze kosten, in overeenstemming met wat van tevoren is overeengekomen.  De onderneming MARISALINE bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld als dat adres onjuist blijkt te zijn. Er is geen levering mogelijk in een hotel, op een werkplek of in een postbus.

De artikelen worden geleverd op het adres van de Klant nadat de betaling van het bedrag van de bestelling is geregistreerd. De artikelen zullen geleverd worden ten laatste 7 dagen vanaf de dag van de bestelling, onder voorbehoud van de totale betaling van de prijs.

De onderneming MARISALINE bvba zal de bestelde artikelen laten leveren door de post. De eventuele termijnen die de onderneming MARISALINE bvba communiceert, zijn uitsluitend indicatief bedoeld.

Als het pakje er bij levering niet perfect uitziet langs buiten, dient de Klant het pakje te openen in aanwezigheid van de bezorger om de staat van het artikel te controleren. Indien het artikel beschadigd is, dient de Klant dit in detail te vermelden op de leveringsbon.

Vanaf het moment waarop de Klant het artikel in ontvangst neemt, draagt hij alle risico's op schade of verlies van het artikel. 

In het geval van een meervoudige bestelling, heeft de onderneming MARISALINE bvba de mogelijkheid om de artikelen afzonderlijk te leveren, of slechts een gedeelte van de bestelling te leveren.

  

ARTIKEL 6 - RUILEN 

De onderneming MARISALINE bvba wil haar klanten de mogelijkheid bieden om de geleverde artikelen te ruilen onder de hierna beschreven voorwaarden.

De Klant kan, indien hij dat wenst, vragen een artikel om te ruilen binnen de zeven dagen na de leveringsdatum. De Klant kan de geleverde artikelen terugzenden, volledig en in hun oorspronkelijke verpakking, waarbij hij erover dient te waken dat ze correct beschermd zijn, en vergezeld van het ontvangstbewijs en de leveringsbon, op het volgende adres:3, rue Michel Christiaens, Herseaux, België. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het bewijs te leveren van deze terugzending. Hiertoe dienen de artikelen dus teruggezonden te worden met een aangetekende zending of op enige andere manier waarbij de verzendingsdatum te verifiëren is. De kosten voor deze terugzending zijn voor rekening van de Klant. Er kan geen nieuwe levering verzonden worden voor de onderneming MARISALINE bvba de teruggezonden artikelen van de Klant heeft ontvangen.

Teruggezonden artikelen die onvolledig, beschadigd of vuil zijn, kunnen niet omgeruild worden.

In geval van het omruilen van artikelen, wordt de oorspronkelijke verkoop geannuleerd. De betaling van de nieuwe aankoop gebeurt aan de hand van een vereffening van het bedrag van de oorspronkelijke verkoop, waarbij een teveel wordt terugbetaald aan de Klant.

De onderneming MARISALINE bvba herinnert de Klant eraan dat de terugzendingskosten van de artikelen ten laste van de Klant blijven, behalve indien de onderneming MARISALINE bvba een verkeerd artikel heeft geleverd aan de Klant of indien het artikel in kwestie beschadigd is. De ruil vindt pas plaats nadat de onderneming MARISALINE bvba het te ruilen artikel effectief heeft ontvangen.

In het geval van een abnormale of ongerechtvaardigde ruil behoudt de onderneming MARISALINE bvba zich het recht voor elke latere bestelling te weigeren.

  

ARTIKEL 7 - KLACHTEN - INFORMATIE

Voor informatie, klachten of vragen over de verkoopvoorwaarden van de onderneming Marisaline bvba of over de producten zelf, kan de Klant een mail sturen naar het adres info@iamis.eu

  

ARTIKEL 8 - VERANTWOORDELIJKHEID

Voor de toegang tot de website, de bestelprocedure, de levering of de dienstverlening na de verkoop draagt de onderneming MARISALINE bvba enkel een inspanningsverplichting.

MARISALINE bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, met name bij een onderbreking van de service, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een virus, of enig ander voorval dat beschouwd kan worden als een geval van overmacht, in overeenstemming met de wetgeving.

De artikelen worden verzonden met de gewone postdiensten of met een transportbedrijf. De onderneming MARISALINE bvba is niet verantwoordelijk indien de leveringstermijn te lang is door een fout van de postdiensten of het transportbedrijf, en ook niet in het geval van verlies van de bestelde artikelen of een staking. De transportrisico's worden gedragen door de Klant, die alle vragen m.b.t. de dienstverlening moet stellen aan de postdiensten of het transportbedrijf.

  

ARTIKEL 9 - BESCHERMING VAN DE GEGEVENS - RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De Verkoper zamelt alle persoonlijke gegevens in die de klanten invullen op de website. De Klant garandeert dat hij zijn echte identiteit gebruikt en dat de informatie die hij bezorgt reëel is, correct, volledig en actueel op het moment waarop hij deze invult. De Verkoper verbindt zich ertoe deze gegevens niet door te geven aan derden. Ze zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen door de interne diensten enkel gebruikt worden voor de verwerking van de bestelling of om de communicatie in brieven / informatiemails te versterken en te personaliseren en om de website te personaliseren volgens de voorkeuren van de Klant.
De Verkoper zal de informatie over de klanten dus niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden. Ingeval van de overdracht of het gebruik van de persoonlijke gegevens door derden, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant op voorhand op de hoogte te brengen, zodat deze zijn recht van verzet kan uitoefenen. De Verkoper kan eveneens geconsolideerde statistieken over zijn klanten, zijn verkoopcijfers, de structuur van de omruilingen en de informatie op de website doorgeven aan vertrouwelijke derden, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Het onderhavige artikel kan de overdracht van de activiteiten aan een derde echter niet verhinderen.
In overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wettelijke bepalingen, heeft de Klant het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren. Hij heeft het recht om te vragen zijn gegevens te schrappen en kan dit doen door een brief te sturen naar het volgende adres: MARISALINE bvba, 3 rue Michel Christiaens, 7712 Herseaux (België).
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer van de Klant. Deze hebben tot doel een vorig bezoek van de Gebruiker of de Klant aan de website te signaleren. Cookies worden, onder andere, gebruikt door de Verkoper om de dienstverlening aan de Klant te personaliseren. De Klant heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren via de configuratie van zijn internetbrowser. Daarmee verliest hij wel de mogelijkheid om de dienstverlening door de Verkoper te personaliseren.
Bepaalde pagina's van de website kunnen elektronische beelden of 'webbakens' bevatten waarmee het aantal bezoekers van die pagina geteld kan worden. Deze webbakens kunnen gebruikt worden door bepaalde partners van de Verkoper, met name om de efficiëntie van bepaalde acties te meten en te verbeteren. Met de informatie die verkregen wordt door middel van deze bakens, kunnen statistieken opgesteld worden over het gebruik van bepaalde websitepagina's, en aan de hand daarvan kan de dienstverlening aan de klanten verbeterd worden.   

   

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het merk IAMIS, evenals het geheel van commerciële merken - beeldmerken en andere - en alle andere merken, commerciële namen, dienstverleningsmerken, illustraties, beelden, logo's, tekeningen en modellen, al dan niet gedeponeerd, auteursrechten en octrooien (hierna 'de Elementen van de intellectuele eigendom'), die verschijnen op de producten, in de online winkel, op alle accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van MARISALINE bvba.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van de Elementen van de intellectuele eigendom, om voor om het even welke reden of op om het even welke drager, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming MARISALINE bvba. Dit verbod is ook van toepassing op elke combinatie of gebruik verbonden aan elk ander merk, symbool, logo of, meer algemeen, elk kenmerkend teken dat bedoeld is om een logo samen te stellen.

Elke gewone of hypertekstkoppeling is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van MARISALINE bvba. 

ARTIKEL 11 - NIETIGHEID

Ingeval een van de bepalingen van het onderhavige contract nietig en ongeldig zou zijn door een wijziging van de wetgeving, de reglementering of een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval een invloed hebben op de geldigheid of de naleving van de andere  algemene verkoopvoorwaarden.

De algemene voorwaarden en het overzicht van de bestelling dat wordt doorgestuurd naar de Gebruiker, vormen een contractuele eenheid en vormen de volledige overeenkomst van de contractuele relaties tussen de Partijen. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen deze documenten, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend.
 

ARTIKEL 12 - AANHANGSELS BIJ DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderneming MARISALINE bvba behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Klant, en elk verkoopcontract, is onderhevig aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing was op het moment waarop de Klant zijn bestelling indiende.

  

ARTIKEL 13 - OVERMACHT

De onderneming MARISALINE bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van deze algemene voorwaarden, indien deze vertraging of tekortkoming toe te schrijven is aan een oorzaak buiten haar wil om.

ARTIKEL 14- CONTACT EN GESCHILLENREGELING
Indien de Gebruiker vragen heeft over zijn aankoop, kan hij contact opnemen met de onderneming MARISALINE bvba via het e-mailadres: info@iamis.eu
De onderneming MARISALINE bvba verbindt zich ertoe de Gebruiker binnen maximaal 30 werkdagen een antwoord te sturen.
 

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van een geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik bevoegd.

  

ARTIKEL 16 - TERMIJN

De onderhavige voorwaarden gelden voor de volledige tijd dat de diensten die aangeboden worden door de onderneming MARISALINE bvba online staan.


 

Veilige betaling Tevreden of geld terug Gratis levering Adviezen
Nieuwsbrief

Het merk

Collectie

E-shop

Contact

Jarilux nv
Rue Michel Christiaens 3
7712 Herseaux

T :     +32 56 33 21 54
E :    
BTW: BE 0405.422.782

Jarilux - Rue Michel Christiaens 3 - 7712 Herseaux - Belgique - T : +32 56 33 21 54 - TVA : BE 0405.422.782 - E :
Création site internet | IDcreation 2014 - Sitemap